×
ÚVOD O NÁS ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ AUTOŠKOLA NÁVODY K TACHOGRAFŮM KONTAKTY
CDVZ - Centrum dopravního vzdělání +420 602 148 899 cdvz@cdvz.cz


Novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě

Dne 4. října 2017 nabyla účinnosti novela zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. Skončilo tak období nepostižitelnosti řidičů, které vzniklo dnem 1. července 2017, kdy nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o přestupcích a řízení o nich.


Skutková podstata přestupku spočívajícího v tom, že řidič nedodrží např. bezpečnostní přestávky, dobu řízení a dobu odpočinku, nevede záznam o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku stanoveným způsobem atd. byla dříve uvedená v zákoně č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Ten byl ale nahrazen zákonem č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který žádné skutkové podstaty přestupků neobsahuje. Skutkové podstaty měly být přesunuty do speciálních zákonů (v tomto případě zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě). Novela tohoto zákona byla však schválena až s určitým časovým odstupem.


Přestupky řidičů jsou od 4. října 2017 postižitelné podle ustanovení § 34e odst. 3 písm. a) – d) zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, pokuta je definována v ustanovení § 34e odst. 4 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě. I nadále lze uložit pokutu do 10 000 Kč.