Akceptovatelné odchylky z NR (ES) č. 561/2006

Článek 12 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 stanoví: „Řidič se může odchýlit od článků 6 až 9 pouze v míře nezbytné pro dojetí na vhodné místo zastávky tak, aby zajistil bezpečnost osob, vozidla, které řídí, nebo jeho nákladu, pokud neohrozí bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Řidič uvede důvod odchylky ručně na záznamovém listu záznamového zařízení, na výtisku ze záznamového zařízení nebo ve svém pracovním plánu nejpozději po dojetí na vhodné místo zastávky.“
Za splnění výše uvedených podmínek se tedy řidič může odchýlit od ustanovení článků 6 až 9 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 upravujících dobu řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku.
Účelem tohoto ustanovení je umožnit řidiči vyrovnat se s případy, kdy se v průběhu jízdy neočekávaně stane nemožným dodržet dobu řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku, tedy v případě mimořádných obtíží, které nastaly nezávisle na vůli řidiče, a jsou evidentně nevyhnutelné (nelze se jim vyhnout ani při vynaložení veškerého úsilí).
Jedná jednak se o situace, kdy řidič například v průběhu čerpání bezpečnostní přestávky musí na pokyn policie nebo jiné oprávněné osoby přeparkovat vozidlo. Takovéto přerušení musí být řidičem ručně zaznamenáno na záznamovém listu záznamového zařízení, výtisku ze záznamového zařízení případně v pracovním plánu řidiče, přičemž tento záznam musí obsahovat přesné vyjádření a konkrétní důvod odchylky, v ideálním případě poznámku oprávněné osoby (policista, hasič apod.). 
Dalším důvodem pro využití odchylky je hledisko bezpečnosti přepravovaných osob, vozidla nebo převáženého nákladu, přičemž musí být dodržena podmínka bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích. Řidiči je v tomto případě umožněno dojetí na místo vhodné pro zastavení vozidla, aby zajistil bezpečnost přepravovaných osob, vozidla nebo nákladu, ale nesmí tímto postupem nijak ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Takovéto odchýlení je však možné použít pouze v případě neočekávané překážky bránící dodržení doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku. Jednoduše řečeno, tuto odchylku není možné naplánovat dopředu a řidič se musí při každé nastalé konkrétní neočekávané události sám rozhodnout, zda je nutné se od pravidel, která stanovují režim řidičů, odchýlit, přičemž musí vždy zohlednit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích. Vždy musí ručně (na záznamovém listu záznamového zařízení nebo na výtisku ze záznamového zařízení nebo v denním pracovním plánu) zaznamenat povahu a důvod odchylky ihned jakmile zastaví.
Tento článek v žádném případě neopravňuje řidiče k tomu, aby se odchýlil od doby řízení, přestávky v řízení a doby odpočinku z důvodů, které zná již před zahájením cesty. 
Za důvodné okolnosti pro využití odchýlení od režimu řidičů lze považovat například závažné dopravní nehody a s tím následné komplikace v dopravě (uzavřená komunikace respektive objízdná trasa, tvořící se kolony vozidel apod.), extrémní povětrnostní podmínky, přeplněná parkoviště apod.
Za důvodné okolnosti naopak nelze v žádném případě považovat případy, se kterými se v praxi při silničních kontrolách setkáváme velice často, a kterými jsou případy, kdy řidiči zbývá poměrně krátká doba, než dojede i s vozidlem na místo, kde má být toto zaparkováno a ukončit tak svou pracovní činnost a nechce se mu někde stát a čerpat bezpečností přestávku a už vůbec ne denní dobu odpočinku.
Přestože se může zdát, že pravidla pro uplatnění odchylky lze poměrně snadno dodržet, věřte, že tomu tak není. Při posuzování důvodnosti odchylky totiž policisté a další kontrolní orgány hodnotí veškeré následující skutečnosti, které musí být plněny.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.